สารจาก CEO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

ประวัติความเป็นมาช้างแก้ว
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2537 ด้วยทนุจดทะเบียน 250 ล้านบาท ผลิตสินค้าบล็อกแก้วออกจําหน่ายในตลาดในเดือนกันยายน 2539 และต่อมาในปี 2547 กล่มุ พานิชชีวะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
กระบวนการผลิต
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown
ติดต่อเรา
SEND
Address:
บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
(สำนักงานใหญ่) 99 หมู่ 8 ถ.สาย3191
ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
Phone
038-968-861-5
Email
info@bangkokcrystal.com